Stadgar för Militärmuseiföreningen i Jämtlands län (Milmus Z)

(Antagna 2006-02-09 med tillägg till §2.1 som beslutades vid extra årsmöte 2013-04-25. Tillägget angivet med kursiv stil.)
 
§ 1 NAMN OCH ÄNDAMÅL
 
1.1. Föreningens namn är Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z.
 
1.2. Föreningen har sitt säte i Östersund.
 
1.3. Föreningen, är en ideell sammanslutning av medlemmar enl. § 3.1, vars ändamål är:
 
• att tillvarata, vårda och levandegöra det militära kulturarvet genom att bl.a. utveckla ett gemensamt garnisonsmuseum,
 
• att vara ett samarbetsorgan för däri ingående medlemmar,
 
• att representera föreningarna i frågor av gemensamt intresse,
 
• att sprida kännedom om Jämtlands läns försvarshistoria,
 
• att aktivt verka för att traditionsbevarande verksamhet bedrivs,
 
• att i övrigt bedriva verksamhet som främjar ovan nämnda ändamål,
 
• att vara beredd motta och eller förvalta eventuella donationer direkt ställda till föreningen, därest inte sådana donationer skall förvaltas av medlemsorganisation.
 
Muséets föremål skall normalt ägas av någon av de fyra grundarföreningarna:
 
I. Kamratföreningen Arméns tekniska officerare, Kf AT-Off.
 
II. Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA.
 
III. Kungl Jämtlands flygflottiljs kamratförening, KJFKf).
 
IV. Kungl Jämtlands fältjägarregementes kamratförening, KJFjRKf.
 
§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH RÄKENSKAPSÅR
 
2.1. Föreningens firma tecknas av dels styrelsen i sin helhet dels av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen bemyndigas särskilt att inom ramen för av årsmötet fastställd verksamhetsplan för föreningens räkning teckna avtal rörande köp, försäljning, inteckning och pantsättning av föreningens fasta egendom samt förhyrning och/eller uthyrning av lokaler.
 
2.2. Föreningens räkenskapsår, tillika verksamhetsår, är kalenderår.
 
§ 3 MEDLEMSKAP
 
3.1 Medlemmar i föreningen är juridiska personer (t.ex. förbund, organisationer, föreningar, institutioner, företag och myndigheter) och fysiska personer.
 
3.2 Föreningsmöte kan efter föredragning av styrelsen utesluta medlem som ej anses lämplig med hänsyn till dessa stadgar.
 
3.3 Medlem som ej har betalat medlemsavgift senast 1 juli innevarande verksamhetsår anses avgången ur föreningen.
 
3.4 Medlem kan begära utträde ur föreningen genom att skriftligt meddela detta till föreningens styrelse. Vid utträde sker ingen ekonomisk återbetalning.

§ 4 FÖRENINGS- OCH ÅRSMÖTE

4.1 Föreningsmöte med föreningens medlemmar hålles då styrelsen så beslutar. Föreningsmedlem äger rätt att hos styrelsen påkalla om föreningsmöte. Föreningsmöte får ej besluta i ekonomiska frågor mot styrelsens inrådan.
 
4.2 Ordinarie årsmöte med föreningen hålles innan mars månads utgång. Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna så finner påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna så begär. Extra årsmöte får inte fatta beslut i annan fråga än den som föranledde dess inkallande. Kallelse till årsmöte skall ha nått medlemmarna senast fyra veckor och vid extra årsmöte två veckor före mötet. Motioner och propositioner behandlas endast vid ordinarie årsmöte, förutom vid fråga om föreningens upphörande eller stadgeändringar. Motioner insändes till styrelsen senast vid verksamhetsårets slut, 31/12.
 
4.3 På föreningsmöte och årsmöte, ordinarie som extra, äger varje medlem som betalat föreskriven avgift en röst. Varje medlem kan vid möten och aktiviteter närvara med  flera personer, men i beslutssammanhang har medlemmen ändock bara en röst. Röstning med fullmakt kan icke ske. Vid röstning gäller enkel majoritet såvida inte stadgas annorlunda. Se vidare § 8.
 
4.4 Vid ordinarie årsmöte samt vid extra årsmöte i tillämpliga delar skall följande punkter förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 
3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit behörigt utlyst
 
4. Föredragningslistans godkännande
 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
 
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsmötets fastställande av dem.
 
7. Revisionsberättelse
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna,
 
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande år samt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
 
10. Val av föreningsordförande för två år, detta sker vart annat år.
 
11. Val av föreningsstyrelse, enligt successionsordning med en mandatperiod om två år, bestående av sex ledamöter vilka konstituerar sig själva. Fyra av styrelsens medlemmar utses av grundarföreningarna. Grundarföreningarna utser för dessa fyra även fyra suppleanter.
 
12. Val av två revisorer jämte en suppleant med ett års mandattid.
 
13. Val av valberedning bestående av ordförande samt tre ledamöter, ur grundarföreningarna. Mandattid ett år.
 
14. Propositioner från styrelsen.
 
15. Motioner från medlemmar.
 
16. Övrig information.
 
17. Mötets avslutande.
 
§ 5 FÖRENINGENS STYRELSE
 
5.1 Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av ordförande och sex ledamöter valda enligt § 4.4. (Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot I-III samt fyra suppleanter ur grundarföreningarna suppl 1-4.)
 
5.2 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och vid behov på kallelse av föreningsordföranden eller om minst tre styrelseledamöter så begär.
 
5.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av styrelsens medlemmar är närvarande.
 
5.4 Föreningsstyrelsen åligger att:
 
1:o Verka för utveckling och förstärkning av föreningens verksamhet.
 
2:o Verkställa årsmötets, extra årsmötes och föreningsmötes beslut.
 
3:o Förvalta föreningens medel.
 
4:o Avge verksamhets- och förvaltningsberättelse skriftligen, vilka skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
 
5:o Förestå föreningens arkiv och expedition.
 
6:o. Ansvara för till föreningen anförtrodd egendom.
 
7:o Handhava donationer eller liknande i enlighet med för dem gällande statuter.
 
5.5.1 Föreningens ordförande åligger att:

1:o Ansvara för och vara engagerad i föreningens utåtriktade verksamhet (bla förverkliga föreningens informationsstrategi).

2:o Ansvara för föreningens långsiktiga mål – utforma visioner och strategier för hur dessa skall uppnås.

3:o Introducera föreningen i olika kulturella nätverk.

4:o Marknadsföra föreningens verksamhet (skapa intresse för militära kulturarvsfrågor i syfte att ytterst rekrytera medlemmar till föreningen).

5:o Leda förenings- och styrelsesammanträden.

6:o Vaka över stadgarnas efterlevnad.

7:o Ensam uttala sig i föreningens namn.

8:o Attestera föreningens räkenskaper och underteckna utgående skrivelser om styrelsen ej beslutar annat.

5.5.2. Föreningens vice ordförande åligger att:

1:o Planera och leda föreningens ”operativa verksamhet” (inre verksamhet).

2:o I samråd med styrelsen planera och samordna föreningens verksamhet.

5.6 Föreningens sekreterare åligger att:

1:o Förestå föreningens expedition.

2:o Förestå föreningens arkiv.

3:o Förbereda styrelsens och föreningens möten om styrelsen ej beslutar annat.

4:o Föra protokoll vid föreningsmöten samt styrelsesammanträden.

5:o Ansvara för nödvändiga materielförteckningar.

5.7 Föreningens kassör åligger att:

1:o Förvalta föreningens medel om styrelsen ej beslutar annat.

2:o Indriva medlems- och andra avgifter.

3:o Att föra medlemsmatrikel över föreningens medlemmar i samråd med föreningens  sekreterare.

4:o Inför styrelsen, på föreningsmöten och vid årsmöten föredraga i ekonomiska frågor.

5.8 Arbetsgrupp

1:o Föreningen kan för särskilt ändamål konstituera en arbetsgrupp.

2:o Arbetsgruppen må till sammanträden adjungera de personer de därtill finner lämpliga.

3:o Arbetsgruppen skall inom ramen för tilldelad uppgift anmäla eventuellt tagna beslut till styrelsen eller föreningsmöte. Föredragande är arbetsgruppens ordförande.

4:o Ordförande i arbetsgruppen är person som därtill särskilt utses.

5:o Arbetsgruppen sammanträder på kallelse enligt dess ordförande.

§ 6 PROTOKOLL

Protokoll skall vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter genomfört årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte.

§ 7 STADGETOLKNING

Vid tvist om tolkningen av föreningens stadgar gäller, intill årsmöte eller extra årsmöte, den tolkning som beslutas av styrelsen. Frågan skall därefter inom två månader föreläggas årsmöte eller extra årsmöte för  slutligt fastställande. Tolkningsbeslutet bilägges sedan originalstadgarna och kan vid  behov ligga till grund för styrelseproposition om stadgeändring.

§ 8 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall, för att bliva giltiga, vara beslutade vid två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav minst ett är ordinarie årsmöte, och som biträtts av kvalificerad majoritet. Vid förändring av § 1.3 samt beslut med avgörande ekonomiska konsekvenser för föreningens fortsatta verksamhet skall för att äga giltighet beslutet biträdas av minst 3/4 av grundarföreningarna.

.§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara gällande fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav minst ett är ordinarie. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar delas mellan medlemmarna eller enligt beslut vid det andra mötet med iakttagande av gällande statuter för donationer och liknande. Föreningens arkiv skall vid upplösning genom styrelsens försorg arkiveras hos Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ.

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Utställningsprojektets organisation inför säsongen 2022

Läs mer ...

Kommande aktiviteter/evenemang ute på Teknikland 2022

Läs mer ...