Föreningens verksamhet - allmänt

  1. Föreningens verksamhet/uppdrag

Föreningens verksamhet genomförs huvudsakligen i enlighet med:

  • De generella uppdragen i föreningens stadgar (se flik ”Om Milmus/Stadgar”),
  • den verksamhetsplan vilken Milmus Z årsmöte/medlemmar beslutar om årligen (se flik ”Verksamhet/Verksamhetsplan”),
  • Jämtland Teknikland (VD) verksamhetsplan.  

2. Verksamhetens ambitionsnivå

Ambitionsnivån på verksamheten skall baseras på följande gränssättande faktorer:

  • Ekonomiska förutsättningar.
  • Tillgänglig tid för förberedelser och genomförande.
  • Disponibla personella resurser varvid de personella resurserna bör omfatta en arbetsstyrka – ”kärntrupp” – på 10 – 15 personer som är beredda att delta i uppbyggnad och vidmakthållande av aktuell inre och yttre miljö (utställningar) samt förrådsverksamhet av MilmusZ samlingar. Utöver denna ”kärntrupp” krävs även husvärdar (motsv) under säsongen maj – aug samt för särskilda projekt.

För att stimulera det ideella arbetet och därmed säkerställa långsiktighet i verksamheten måste arbetsinsatserna premieras på olika sätt. Hur detta ska ske beslutas årligen av styrelsen i samverkan med Jämtland Teknikland AB och dess ägare/styrelse.

3. Utställningar, evenemang och övrigt styrande faktorer

Museets viktigaste skyltfönster är dess utställningar.

Utställningsverksamheten bygger på långsiktiga och i huvudsak permanenta basutställningar kompletterad med intresseväckande och omväxlande tillfälliga vandringsutställningar.

Målsättningen bör vara att förnya och utveckla huvuddelen av basutställningarna vart femte år. Beträffande de tillfälliga vandringsutställningarna bör minst två, om möjligt tre utställningsteman förnyas/utvecklas varje år, förutsatt att förväntat intresse från besökarna uppnås.

Planeringen sker i ett långsiktigt perspektiv där såväl förändringar i de permanenta utställningarna som de tillfälliga vandringsutställningarna måste fastställas i god tid – minst ett sex månader före genomförandet.

Utöver att synliggöra det materiella kulturarvet, fullföljs arbetet med att kontinuerligt öka tillgängligheten till föreningarnas bibliotek med målsättningen att tillsammans med annan dokumentation (ex ”Wigurska soldatdatabasen”) skapa en publik forskarresurs.

Föreningen finns representerad i Jämtland Teknikland AB evenemangsgrupp som årligen arrangerar minst tre evenemang.

4. Nyttjande av lokaler

Milmus Z huvudverksamhet förutsätter att ytan i Garnisonen disponeras. Där inryms föreningens permanenta utställningar och vandringsutställningar samt grundarföreningarnas administrativa lokaler motsvarande dagens omfattning.

Lokaler för materiel mm disponeras i Garnisonens kallförråd, Lockneberget, Gråbodarna och i tillgängliga ladvärn.

Stolplador för uppställning av fordon, pjäser och arbetsmaskiner måste uppföras på sikt.

Under särskilda förhållanden när ökat inre eller yttre utrymme krävs görs framställan till främst Jämtland Teknikland AB.

5. Materielhantering och föremålsvård mm

Övergripande strategi är att minska antalet objekt som är kostnadsdrivande ur underhållssynpunkt och som inte används för utställningsändamål, för praktiskt arbete eller som inte har ett unikt musealt värde.

För bibehållen materiel upprättas årligen en underhållsplan och årligt budgetunderlag för materielunderhållskostnader.

Objekt som MilmusZ ansvarar för och som skall användas av Teknikland som museiföremål/rekvisita skall vara reparerade och vårdade samt återställda i ursprungsskick så långt som det är möjligt.

Trafiksäkerhetskrav skall gälla för all materiel (fordon och pjäser) som kan köras på väg och terräng. SäkI, RPS, och SFMH bestämmelser skall härvid gälla för vapenmateriel.

Alla större objekt (fordon, vapen och pjäser) inventeras årligen så att ett komplett underlag finns.

Inriktningen bör vara att minska antalet objekt där så är möjligt för att kunna minska förrådsutrymmen och hanteringen av materielen. Dubbletter eller fler av samma typ av objekt identifieras för avyttring. Vid avyttring av materiel skall i första hand erbjuds övriga museer materiel som är övertalig, i andra hand försäljning och i tredje hand destruktion av materiel. Deponerad materiel får endast försäljas efter beslut från SFHM".

6. Partners

MilmusZ fortsatta utveckling förutsätter samverkan och samordning med andra aktörer för att få tillgång till statligt stöd och infrastruktur inom området på Optand.

Det statliga stödet som utgår från Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har som villkor att den militärhistoriska verksamheten är kopplad till Jämtlands läns museum – Jamtli. Detta villkor uppfylls genom delägarskapet i Teknikland AB.

Detta delägarskap säkerställer också en formaliserad samordning med övriga delägare i Jämtland Teknikland AB.

Samverkan bör också ske med Svensk Flyghistorisk Förening region Jämtland-Härjedalen och Östersunds flygklubb i syfte att åstadkomma både verksamhetsmässiga och geografiska synergieffekter.

I ett längre perspektiv bör även en samverkan med f d polismuseet prövas med en huvudinriktning på beredskapshistoria och underrättelsetjänst.

Regelmässig återkoppling och information till MilmusZ grundarföreningar sker kontinuerligt genom föreningens styrelse.

För praktiskt stöd bör ett samverkansavtal med Försvarsmakten/Fältjägargruppen utarbetas och medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund fortsätta.

7. Ekonomi

Föreningens verksamhet är helt beroende av de ekonomiska förutsättningar som kan skapas. En stabil ekonomisk tillväxt är därför avgörande på såväl kort som lång sikt.

Utställningslokal bekostas av Jämtland Teknikland AB inom ramen för gällande aktieägaravtal förutsatt att MilmusZ tillhandahåller ideell arbetskraft för förberedelser och genomförande av avtalade utställningar och evenemang.

MilmusZ möjliga intäktskällor under ett verksamhetsår är främst:

  • Medel som överförs från Jämtland Teknikland AB för underhåll och utveckling av förekommande utställningsmateriel.
  • Utvecklingsbidrag från grundarföreningarna vilket förutsätter ökad kommunikation för att informera och ge föreningarna möjlighet att påverka verksamheten.

Utöver dessa intäkter måste årligen prövas möjligheterna till bidrag från offentliga och privata aktörer som exempelvis Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, regionförbund och sponsorer.

För att behålla intresset hos de som bidrar med olika typer av arbetsinsatser så behövs någon form av stimulans. Denna stimulans kan inte utgå i form av ekonomisk ersättning då föreningen inte kan ikläda sig någon roll som arbetsgivare, utan bör ske i form av resa till ett intressant besöksmål, frikort till Jamtli, fribiljetter till Teknikland eller andra stimulansåtgärder.