Som delägare i Teknikland har föreningen som  huvuduppgift att ansvara för utställningsverksamheten i och i anslutning till Garnisonen. Detta innebär planering, genomförande och utvärdering av ett årligt återkommande utställningsprojekt samt för ändamålet rekrytering av volontärer för utställningsbyggnad motsv och som husvärdar under museets öppethållande.


Garnisonen är ett militärt upplevelsemuseum för alla! Med våra basutställningar vill vi främst berätta och synliggöra den lokala militärhistorien såsom Armfeldts karoliner, försvaret av Jämtland under VK 2 och regementsstaden Östersund. 

Efter att Armfeldts armé misslyckats att inte Trondheim och Karl XII död, inleddes det ödesdigra återtåget från Tydal över fjället till Handöl nyårsnatten 1718/19. Kylan var sträng och en snöstorm utbryter när armén kommer upp på kalfjället och soldaternas undermåliga utrustning dör 3000 man på fjället. Utställningen belyser fälttåget från och med mobiliseringen och samlingen i Duved till efterverkningarna. Därutöver visas olika karolinerattribut samt ett karolinerreglemene. Illustration: Alf Lannerbäck.

Utställningen belyser bl.a. hur man operativt planerade försvaret av Jämtland och Härjedalen. Vilka opterativa enheter, enskilda förband som skulle ingå i försvaret och vilka befästningssystem som man byggde ut samt hur man fortlöpande organiserade beredskapen för att trygga en eventuell mobilisering och uppmarsch inom länet. 

Den militära närvaron i Östersund sträcker sig i olika former tillbaka till 1682. Staden som betydande garnisonsstad inleddes dock först då Norrlands artilleriregemente (A 4) bildades och förlades till staden 1893. Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 kom att bidra till att befästa Östersund som en militärstad. Jämtlands fältjägarregemente (I 5) kom 1910 att omlokaliseras ifrån sin tidigare mötesplats Frösö läger till nybyggda kaserner på nuvarande Stadsdel Norr. I samband med att Flygvapnet bildades som en egen försvars-gren genom försvarsbeslutet 1925 kom Fjärde flygkåren att förläggas till Frösön. Vidare har viktigare skolor och staber  ingått i Garnisonen eller funnits lokaliserade i Östersund som bland annat Arméns tekniska skola (ATS) med Arméns Motorskola (MotorS),  Förvaltningshögskolan (FörvS) samt Militärhögskolan Östersund (MHS Ö). Staberna för Nedre Norrlands militärområde (Milo NN), nedre norra armé-fördelningen (2. förd). Genom försvarsbeslutet 1996 påbörjades en reducering av den militära närvaron i staden, vilket genom försvarsbeslutet 2004 medförde att i stort sett all militärverksamhet avvecklades. Den enda militära verksamhet som blev kvar i staden efter försvarsbeslutet var Fält-jägargruppen (UG 22).

Museets samlingar

Museets samlingar innehåller en stor mängd utgallrad militär materiel, bildsamlingar, arkiv samt ett bibliotek. Samlingarna ägs till huvuddelen av de organisationsenheter (I 5, A 4, F 4 och ATS) som idag representaras av dess kamratföreningar och som ingick i Östersunds garnison fram till avveckling 2006. 


Den militära materielen som till del har "museieföremålsstatus" kan indelas i beklädnadsmateriel som till exempel olika militära persedlar- och uniformsmodeller, personlig utrustning, för förbandet gemensam materiel såsom sambands-, sjukvårds-, fältarbets-, och förläggningsmateriel etc. därutöver vapen- och pläsmateriel som är varaktigt obrukbara samt olika fordonstyper. Huvuddelan av den militära materielen finns förtecknad i databasen PRIMUS.


Museums bildsamlingar innehåller en mycket stor mängd bilder, de flesta digitaliserade som också kan vara tillgängliga för forskare och intresserade. De äldsta härstammar från slutet på 1800-talet och de nyaste kan dateras till nutid. För närvarande pågår att projekt för indatera samlingarana i databasen PRIMUS. Ett urval foton ur samlingarna finns under fliken Bildarkiv.


Biblioteket innehåller såväl äldre som nyare reglementen och materielbeskrivningar samt faktaböcker med militär anknytning. De forna östersundsregementenas historieverk finns till försäljning liksom kamratföreningarnas årsskrifter (Fältjägaren och Norrlandsartilleristen).


Donationer

En liten del av museets samlingar utgörs av gåvor från privatpersoner. Har Du materiel, foton etc som har anknytning till militär verksamhet och önskar donera den så tar museet välvilligt emot den. 


Om Du vill komma i kontakt med museet, det kan gälla bildsamlingarna, inköp och/eller depositioner - kontakta någon i Milmus Z styrelse.


Utställningsprojektets årscykel

Verksamhetern planeras och samordnas genom Teknikland (TL) vars årscykel i stort ser ut som följer:

  • Snarast efter genomförd sommarsäsong - som normalt inträffar från midsommar fram till i slutet av augusti - sker utvärdering av den gångna säsongen genom enkäter, synpunkter lämnade av husvärdar etc, därutöver sker "återställande" efter genomförd säsong med förrådsställning mm,
  • under hösten och fram till årsskiftet inleds kommande års utställningsprojekt genom styrelsens bearbetning av de slutsatser som dragits av utvärderingen och de förslag som lämnats för att utveckla Garnisonen i olika avseenden, främst utställningarna i och i anslutning till museet. Projektet formaliseras och organisationen i stort läggs fast därutöver klarläggs de ekonomiska förutsättningarna och i förekommande fall uppprätas ansökan om ekonomiskt stöd,
  • under vinterhalvåret från februari och fram till TL/Garnisonens öppnande vid midsommartid sker rekrytering av volontärer, utställningsbyggnad samt iordningställande i övrigt inför museets öpnande.

Husvärd

En övergripande förutsättning för att föreningen skall kunna bedriva sin verksamhet är att det finns volontärer som ställer upp i olika avseenden, dels under någon dag/vecka under perioden februari - juni för utställningsbyggnad mm och dels under sommarmånaderna som husvärdar. Viss gottgörelse åtnjuts.


Rekrytering av husvärdar inför kommande säsong sker i månadsskiftet maj/juni genom att information lämnas bl.a. via mail och hemsida. Över-gripande innebär husvärdssysslan att Du skall finnas tillgänglig i Garnisonen för att bl.a. svara på frågor av generell och allmängiltig karaktär. För guidning i museet finns särskild avdelad personal.