Syfte och målsättning med föreningen och dess verksamhet

Inledningsvis var syftet med föreningen att vara sammanhållande och företräda kamratföreningarna ur I 5, A 5, F 4 och ATS i arbetet beträffande en framtida museieetablering Östersund. Sedan tid tillbaka bedriver föreningen verksamhetet vars huvudsyfte består av att:

 • Tillvarata, vårda och levandegöra det militära kulturarvet genom att värna och utveckla militärmuseet Garnisonen med målsättningen

  att i samverkan med olika aktörer producera intressanta utställningar som skapar nyfikenhet och kunskap om vårt militära kulturarv främst det Jämtländska. Gestaltningen av utställningskoncepten förutsätter en god och långsiktig förvaltning av museets samlingar.

Därutöver syftar verksamheten till att:

 • Representera grundarföreningarna i frågor av gemensamt intresse och som hänförs till museiverksamheten,
 • sprida kännedom om det ”uniformerade” Jämtland såväl historiskt som nutid men även vad som är planerat för framtiden,

 • aktivt verka för att traditionsbevarande verksamhet bedrivs,
 • motta och/eller förvalta donationer/depositioner direkt ställda till föreningen, därest inte sådana skall förvaltas/ägas av någon av grundarföreningarna vilket normalfallet är samt
 • i övrigt bedriva verksamhet som främjar ovan nämnda ändamål.

Verksamhetens innehåll och ändamålens innebörd i stort

Att:

 • Ansvara för såväl de fasta som de tillfälliga utställningarna i och i anslutning till Garnisonen vilket innebär planering, genomförande och utvärdering av ett årligt återkommande utställningsprojekt samt rekrytering av volontärer för utställningsbyggnad motsv och som husvärdar i museet,
 • delta och stödja Teknikland evenemang,
 • Ansvara eller stödja grundarföreningarna i följande avseenden:
  • Tillhandahållande av förråds- och personalutrymmen,
  • föremålsprojektet (inventera och dokumentera medlemsföreningarnas förnödenheter i PRIMUS),
  • fotoprojektet (inventera och dokumentera medlemsföreningarna fotosamlingar mm i PRIMUS),
  • biblioteksprojektet (inventera och dokumentera medlemsföreningarnas dokument/böcker mm i en gemensam databas),
 • stödja föreningen Sveriges Militära Minnesmärken (SvMM) med inventering och samråd beträffande främst vård och tillsyn av vissa utpekade militära minnesmärken i Jämtland och Härjedalen.


En övergripande förutsättning för att Milmus Z skall kunna bedriva sin verksamhet är att det finns volontärer som är villiga att stödja föreningen i olika avseenden, dels under någon dag/vecka under perioden februari - juni för utställningsbyggnad mm och dels under sommarmånaderna som husvärdar, därutöver även i övriga projekt.

Milmus Z styrelse 

Består för närvarande av:

Ordförande

Göran Jonsson (ordf@milmusz.se) 

0706879092

Vice ordf och kassör

Sten Bredberg (kassor@milmusz.se)

0706794397

Sekreterare

Sten Wadensjö (sekr@milmusz.se)

0706074329

Ledamot/webbmaster

Jan-Anders Jacobsson (webbansvarig@milmusz.se)

0730206580

Ledamöter

Mikael Wassdal

Bo Olsson

Tord Andersson

Bernth Ohlsson 

Jan Nyström

Kaj Sandström

Medlemsskap i Milmus Z

Föreningen är öppen för alla och för medlemsskap betalar enskild 150 kr och organisation 300 kr till BG 5854-7159. Som medlem har Du bl.a. tillgång till delar av föreningens bildsamlingar samt till biblioteket.